AOC Raad 13 september 2017

Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Rien van Tilburg is sinds 1 juli voorzitter van de AOC Raad. Bij de start van het nieuwe schooljaar geeft hij zijn visie op de toekomst van AOC’s en groen onderwijs en de mogelijke overstap naar OCW: “Ik verwacht dat het aantal AOC’s de komende jaren terugloopt. Nu zijn het er twaalf, straks misschien zeven of acht. Minder AOC’s, een kleinere AOC Raad. Maar zegt hij, “groen onderwijs is sterker en meer relevant dan ooit.”

Interview en foto: Ton van den Born

De AOC Raad is de laatste jaren veranderd. De raad heeft veel van haar oorspronkelijke taken overgedragen aan de MBO Raad en de VO-raad. Alleen heel specifieke AOC-zaken worden door de AOC Raad geregeld. Ook is de organisatie omgevormd van een brancheorganisatie naar een netwerkorganisatie. Verdienste van het vorig bestuur onder voorzitterschap van Jan-Pieter Janssen. “Die heeft met zijn collega-bestuurders heel veel tijd in de transitie gestoken.” 

Naar OCW
“De actuele situatie voor de AOC’s wordt natuurlijk enorm gekleurd door de bezuinigingen die de afgelopen jaren het groene mbo troffen. Een nadeel van de voortslepende formatie is dat een nieuw kabinet dit nu nog niet kan rechtzetten. We hebben er dan komend jaar nog mee te maken. Voor een aantal AOC’s begint het nu wel heel zwaar te worden. Het zijn spannende weken”, vervolgt hij. “We gaan er vanuit dat straks de bezuiniging van tafel gaat, maar veel kunnen we op dit moment niet doen. Het ligt voor de hand, zeker met de partijen die bezig zijn met de formatie, dat ook de overheveling van groen onderwijs naar OCW vorm krijgt. We zien dat wel zitten, als AOC’s en AOC Raad. De infrastructuur in het mbo, met onze vertegenwoordiging in SBB, is er al op ingericht. Groen onderwijs is daar goed zichtbaar.”

Fusies
“Om sterker te staan, als groen onderwijs, is het zaak te kijken wat er nodig is voor behoud van kwaliteit van onderwijs en voor continuïteit van dit onderwijs. Clusius zoekt zo bijvoorbeeld samenwerking met Nordwin, Citaverde en Helicon spreken met elkaar, evenals Wellant en Aeres. Ook Edudelta zal niet alleen verder gaan. De fusie tussen Groene Welle en AOC Oost is aanstaande. Je wilt je organisatie immers minder kwetsbaar maken, kwaliteit blijven leveren en meegaan in de ontwikkelingen.” Mooi dat dit dan allemaal bewegingen binnen de sector zijn, vindt Van Tilburg.

Van Tilburg is in verschillende overleggen een bekend gezicht. Tot een jaar geleden (zomer 2016) was hij bestuurslid van de MBO Raad. Hij is nog lid van de Ledenadviesraad van de VO-raad en zit in het centrale kwartet van de Groene Tafel, een overleg van alle groene onderwijsinstellingen (AOC’s, groen hbo en Wageningen University). Maar vanuit de AOC’s is Van Tilburg niet de enige die meepraat. “De taken zijn verdeeld”, zegt hij. AOC-bestuursleden zitten in raden en SBB-overleg. “Afspraak is dat je je vinger opsteekt als je het gevoel hebt dat je onvoldoende steun ervaart.” Goede communicatie is volgens hem de komende jaren nog een thema. “Een netwerkorganisatie kan alleen goed functioneren als je elkaar weet te vinden, je elkaar vertrouwt en elkaar aanspreekt.”

>> lees hier hoe de portefeuilles zijn verdeeld onder de AOC-bestuurders

AOC’s moeten blijven bestaan
Inzet is voor het bestuur zorgen dat groen onderwijs sterk blijft, maakt niet uit onder welk ministerie. Dat betekent meepraten en gehoord worden. “De kans dat de kennisinfrastructuur standhoudt en dat groen onderwijs overeind blijft, is groter als AOC’s blijven bestaan. Het is zaak voor ons dat we bij de MBO Raad en SBB, bijvoorbeeld over keuzedelen en kwalificatiedossiers, meepraten en worden gehoord. Hetzelfde geldt voor de VO-raad. Daar is het van eminent belang dat er in het vmbo een goed groen profiel is. En nu met discussie over de samenvoeging van gemengde en theoretische leerweg is er een duidelijk AOC-belang. We hebben formeel immers nooit de theoretische leerweg gehad, maar de mengvorm hoort binnen onze scholen.”

“Ik vind groen onderwijs een fantastische onderwijssoort”, vervolgt hij. “Ik geniet elke dag van het vmbo. Je ziet leerlingen er echt opbloeien. Ze stromen vervolgens voor een groot deel door naar het mbo en doen dat vaak op een hoger niveau dan ze aanvankelijk dachten. We slagen er in om kinderen zelfbewust te maken. Bovendien heeft de sector en groene beroepen de toekomst, met de aandacht voor een gezonde leefomgeving, klimaat en duurzaamheid. Het is maatschappelijk zeer relevant.”

Van Tilburg is optimistisch: “Groen onderwijs is de afgelopen jaren sterker op de kaart gekomen. Misschien is dat zelfs een onverwacht gevolg van het terugtrekken van het vakdepartement op onderwijs. Voorheen was de gedachte buiten groen onderwijs wellicht: ‘die hebben een apart ministerie’. Nu groeit de overtuiging dat groen onderwijs er echt bij hoort.”

Rien van Tilburg
Rien van Tilburg (1954) is sinds 1 juli 2017 voorzitter van de AOC Raad, opvolger in die functie van Jan-Pieter Janssen (Citaverde College). Samen met Ab Groen (Helicon Opleidingen) en Hans Jansen (Wellantcollege) vormt hij het nieuwe bestuur van de AOC Raad. Van Tilburg is sinds 2006 voorzitter van het College van Bestuur van Clusius College. Hij begon na zijn studie in Wageningen (Tuinbouwplantenteelt) in 1978 als docent teelt bij Wellantcollege en zijn rechtsvoorgangers, eerst in Utrecht en later in Aalsmeer. Van Tilurg zat negen jaar in het bestuur van de MBO Raad. Hij is nog lid van de Ledenadviesraad van de VO-raad en zit in het centrale kwartet van de Groene Tafel.

 

 

 


Meer nieuws