Greenport Noord-Holland 21 november 2017

GroenStart: Kans op een echte toekomst

GroenStart: Kans op een echte toekomst

Als je Yo­ran Vlig (18) uit Zuid-Schar­wou­de vraagt waar hij zou wil­len wer­ken, hoeft hij geen se­con­de na te den­ken: ,,In de die­ren­tuin.’’ De kans dat deze droom wer­ke­lijk­heid zou wor­den, was tot voor kort heel klein. Maar nu hij mee­doet aan het pro­ject Groen­start, hoeft hij waar­schijn­lijk niet meer bang te zijn voor een toe­komst als 'bank­zit­ter'. Yo­ran heeft au­tis­me, hij heeft PDD-NOS. Meer dan zijn ba­sis­school en en­ke­le deel­cer­ti­fi­ca­ten van het vmbo heeft hij niet ge­haald. De druk­te in de klas werd hem te veel. ,,Ik heb moei­te met een groep van 20, 30 man. Dat is me te druk, ik ben niet zo’n men­sen­per­soon.’’ Hij zat thuis op de bank, tot­dat hij en­ke­le maan­den ge­le­den in aan­mer­king kwam voor Gr­een­port Groen­start. Nu fietst hij elke door­de­week­se och­tend van Zuid-Schar­wou­de naar Schoorl, waar hij op de Noor­der­hoe­ve een groen­op­lei­ding volgt.

Vas­te baan
Gr­een­port Groen­start is een sa­men­wer­king van Gr­een­port Noord-Hol­land Noord met Noor­der­hoe­ve, AB Vak­werk, He­ren­bos Per­so­neels­dienst, Clu­si­us Col­le­ge, Ho­ri­zon Col­le­ge en de 19 ge­meen­ten in de re­gio. De be­doe­ling is om de ko­men­de vier jaar 300 jon­ge­ren zon­der start­kwa­li­fi­ca­tie in het pro­ject een op­lei­ding te la­ten vol­gen en uit­ein­de­lijk 240 van hen te be­ge­lei­den naar een vas­te baan. ,,Het gaat om jon­ge­ren die om de één of an­de­re re­den zijn uit­ge­val­len op school en met een klein beet­je hulp toch te­recht kun­nen op de ar­beids­markt'', licht coör­di­na­tor Eve­li­ne van de Buld van Noor­der­hoe­ve toe. ,,De leef­tijd heb­ben we trou­wens een beet­je los­ge­la­ten. We lei­den hier niet meer al­leen jon­ge­ren op. Een 45-ja­ri­ge kan wel een start­kwa­li­fi­ca­tie heb­ben, maar door ver­ve­len­de voor­val­len in zijn of haar le­ven niet meer dat ni­veau kun­nen ha­len en onze hulp dus goed kun­nen ge­brui­ken. Het zijn al­le­maal men­sen die een beet­je aan­dacht no­dig heb­ben.’’Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws