Borderless Netwerk

Borderless Network is een Nederlands netwerk van kennisinstellingen in de agrarische sector met een focus op internationale samenwerking. Ons doel is om mensen te voorzien van de juiste internationale groene kennis en vaardigheden om onze leidende positie in de landbouw voort te zetten.

Ons netwerk
Voor een bloeiende groene sector is effectief onderwijs op alle niveaus nodig. Academische training is nodig om nieuwe manieren voor innovatie te ontwikkelen en hands-on onderwijs is nodig om innovaties daadwerkelijk te implementeren. Borderless Network is een Nederlands netwerk dat bestaat uit kennisinstellingen in de landbouwsector in Nederland. De onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben hun krachten gebundeld om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken.

Ambities
Ons doel is om mensen te voorzien van de juiste internationale groene kennis en vaardigheden om toonaangevend te blijven in de groene sector! We streven ernaar om de groene kennisinfrastructuur effectief te organiseren en zo bij te dragen aan onze groene sector met kennis en menselijk kapitaal. Van onderzoek en innovatie tot initieel onderwijs en leven lang ontwikkeling van professionals.  Het is onze ambitie om het internationale groene onderwijsstelsel en de infrastructuur te ontwikkelen en te versterken om waardevol te blijven voor de groene sector. We willen kansen maximaliseren voor inhoud- en internationaal georiënteerde innovatie van ons onderwijs. We gebruiken projecten en pilots om nieuwe benaderingen te testen, sterke partnerschappen op te bouwen, nieuwe cross-overdomeinen te betreden, ons portfolio en curriculum te innoveren en ons verhaal aan de wereld te vertellen.  We willen bekend staan als een sterk netwerk dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de groene sector. Als een groen onderwijskolom die voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven dat op haar beurt een basis vormt voor de innovatieve kracht binnen de sector.

Ontwikkeling van Borderless Network
Het doel van dit thema is het ontwikkelen van het netwerk en het versterken van de groene onderwijskolom aan de ene kant en de realiseren van sterke partnerschappen met zowel de overheid als het bedrijfsleven aan de andere kant.  

Borderless Network is een leidende partner voor de actielijn ‘Internationalisering’ binnen de 'Nederlandse ontwikkelingsagenda voor groen onderwijs'. Deze agenda staat bekend als GroenPact. Het is een tienjarig investerings- en innovatieplan om gezamenlijk het groene onderwijssysteem en de groene infrastructuur te ontwikkelen en te versterken om waardevol te blijven voor de groene sector. Een van de zes ontwikkelingsdoelen is internationalisering. Binnen dit doel zijn er zeven thema's die onze aandacht verdienen. De ontwikkeling van het netwerk is een van deze thema's.  

Het doel van dit thema is het ontwikkelen en versterken van het internationale groene onderwijssysteem en de infrastructuur. We realiseren dit door een sterke groene onderwijskolom te creëren die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en de overheid. De volgende aspecten zijn van wezenlijk belang:  

  • Het faciliteren van de samenwerking tussen partners in de triple helix. 
  • Toezicht houden op de voortgang bij het realiseren van de strategische ambitie en doelstellingen. 
  • Opzetten en ruimte creëren om in te spelen op nieuwe behoeften en ontwikkelingen, 
  • Ontwikkelen van een flexibele en strategische aanpak die ons in staat stelt om effectief te reageren op de kansen en uitdagingen die ons pad kruisen. 
  • Snellere uitwisselingen en slimme coalities: anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, snel en efficiënt