Overzicht samenwerkingsverbanden

Groen onderwijs werkt samen met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties,overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen goed aansluiten bij de arbeidsmarkt en de nieuwste innovaties in een steeds groenere wereld.

Hieronder een overzicht van een groot deel van de samenwerkingsverbanden. Het pretendeert niet volledig te zijn, de groene wereld is dynamisch en verandert vortdurend. Aanvullingen kunt u doorgeven aan Mirjam Kuggeleijn (communicatieadviseur AOC Raad)

Landelijke samenwerking innovatie

 • CIV Agri & Food - Bedrijfsleven, kennisinstellingen werken aan ontwikkelingen in de Agi & Foodsector. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen.
 • CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - Bedrijfsleven, kennisinstellingen werken aan ontwikkelingen in de Tuinbouwsector. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen.
 • CIV Biobased - Bedrijfsleven, kennisinstellingen werken aan ontwikkelingen in de Biobased sector. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen.
 • CIV Natuur & Leefomgeving - Bedrijfsleven, kennisinstellingen werken aan ontwikkelingen in Natuur & Leefomgeving. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen.
 • Foodport Academy - met Edudelta, voor groei en verduurzaming voedingssector, meetingpoint CIV Agri & Food (Edudelta, Helicon, Scalda, HZ en In Holland)
 • Poultry Expertise Centre (= ook meeting point CIV pluimveehouderij) samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen rond pluimveehouderij (Citaverde, Groenhorst, ROC A12, CAH Vilentum, Stoas Wageningen I Vilentum Hogeschool, WUR) Onderzoek, onderwijs en een aantal lectoraten.
 • CIV meeting point Akkerbouw - samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen rond Akkerbouw, met name pootaardappelen en precisielandbouw (AOC Terra, Edudelta, Friese Poort, Groenhorst, Landstede, CAH Vilentum, Stoas Wageningen I Vilentum Hogeschool, WUR, PTC )
 • CIV meeting point Varkenshouderij- samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen rond Varkenshouderij (Citaverde, Groenhorst, Fontys, Has Den Bosch, WUR, Karpos, PTC )
 • CIV meeting point melkveehouderij - samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen rond melkveehouderij (Friesland College, Groenhorst, Nordwin college, Prinsentuin College, CAH Vilentum, Van Hall Larenstein, WUR)
 • Kenniscoalitie KC Organics - samenwerking bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen rond de biologische keten (Groenhorst)
 • Sectorraad Paarden (AOC Groene Welle, Aoc Friesland, AOC Oost, AOC Terra, Citaverde College, Clusius College, Edudelta, Groenhorst, Landstede, Lentiz, Prinstentuin en Wellant e.a.)
 • WURKS projecten - kennis van Wageningen UR komt ten goede komen van groen mbo (onderzoek van leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies, DLO, proefbedrijven)
 • Living Lab - Nordwin College en Van Hall Larenstein doen een project waarin wetenschappelijke kennis over natuurinclusieve landbouw direct toepasbaar wordt gemaakt voor lessen in het vmbo, mbo en hbo.

Regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

 • AgroLeeft - Citaverde en 34 Limburgse bedrijven uit de sectoren melkvee, tuinbouw, varkenshouderij, open teelt, boomteelt en agrarisch loonwerk werken samen om het onderwijsaanbod te actualiseren, te innoveren en de instroom te vergroten. 
 • Agrofoodcluster - Samenwerking tussen groen mbo en hbo, grote (open)teeltbedrijven en de financiële sector voor de thema's kennis, innovatie en business. Het cluster voorziet in een aantal lectoraten.
 • Biobased Economy Fryslân - Nordwin College wil studenten kennis laten maken en laten bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Fryslân
 • Greenports - concentratie kennis en innovatie in tuinbouw: Westland Horti Campus Barendrecht, Venlo, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop, Greenport Noord-Holland (waar Seed Valley onderdeel van uit maakt)
 • Greenport Hub - werkplekleren in samenwerking met Noord Limburgs Groen, glastuinders en de regionale overheden
 • Amsterdam Green Campus, een netwerkorganisatie waar naast groene mbo’s Clusius College en Wellantcollege ook hogescholen Inholland en CAH vilentum en wo Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit deelnemen. Amsterdam Green Campus ontsluit  groene kennis voor ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
 • Groene kenniswerkplaatsen - hier werken mboers met studenten van hoger onderwijs aan vraagstukken in de regio. Groene Kennispoort Twente, Gelderse vallei en Eemland, Groene Hart Academie, Noordoost Frysln, Noordholland Noord, Veenkolonin en Westerkwartier
 • Stadslandbouw - nieuwe coalities bijvoorbeeld in Barendrecht (Edudelta), Leeuwarden (Nordwin) en OSA Almere (Groenhorst)
 • Seedvalley- Internationaal centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie. Samen met bedrijven wordt onderwijs ontwikkeld en worden studenten aangemodigd om voor dit vakgebied te kiezen.
 • Bollenacademie - realiseert scholingsaanbod voor bloembollensector, aangesloten: Nordwin, Citaverde, Clusius, Groenhorst en Wellant
 • Kenniscampus Ede (Groenhorst, ROC A12, Het Streek, CHE, PTC )
 • World Potato Academy - waarin de grootste bedrijven voor de aardappel samen met overheid en onderwijs (Aeres) komen tot de vitrine voor kennisontwikkeling en -valorisatie van de aardappel
 • Food valley - Vanuit Wageningen innovatie in de agrifoodsector stimuleren
 • Food Ede - Groenhorst Ede en ROC A12 doen samen met bedrijfsleven en zorginstellingen in de regio een project om meer leerlingen en studenten op te leiden voor de foodsector. Het project bestaat uit kiezen voor food, leren in food en werken in food. Vmbo-leerlingen krijgen snuffelstages in voedingsbedrijven, mbo-studenten lessen in bedrijven en in het ziekenhuis.
 • Biobased Delta - kennisontwikkeling met onder meer Prinsentuin College
 • Floriade & Urban greeners - de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere, 2022,
 • AOC Terra is betrokken bij de Landesgartenschau (Duitsland)
 • Fruitacademie - met de Nederlandse Fruittelers Organisatie NFO bieden Helicon en Edudelta cursussen en trainingen
 • Talent4Food - voedingsbedrijven Oost-Nederland en AOC Oost, instroom stimuleren, onder meer een versneld bbl-traject
 • Stichting Warmonderhof - stimuleert biologisch-dynamische landbouw via opleiding bij Groenhorst
 • Animal Event  & Horse-event- Groenhorst is partner in organisatie
 • Treeport - Diverse aan de boomteelt verwante bedrijven en Prinsentuin werken samen om West-Brabant het meest aantrekkelijke boomteeltgebied te maken.
 • Landelijk informatiepunt Gezeldschapsdieren (Groenhorst Barneveld)
 • Food & Fresh Lab Zuidoost Brabant  - netwerk dat mensen wil interesseren voor de voedingssector, meeting point CIV Agri & Food (Helicon, ROC Ter AA, Summa College, Fontys, Has Den Bosch)
 • Food academy Amsterdam - netwerk dat mensen wil interesseren voor de voedingssector, meeting point CIV Agri & Food (Wellant, Clusius College, in Holland)
 • Food Noord (= ook mbolifesciences en Dairy Chain)- netwerk dat mensen wil interesseren voor de voedingssector, meeting point CIV Agri & Food (Nordwin college, Friesland College, NHL hogeschool, Van Hall Larenstein)
 • Horticultural Experience Centre - studiekassen ontstaan uit samenwerking van CropEye, GreenQ en onderwijsinstellingen met glastuinbouw
 • Dairy Campus - expertisecentrum voor zuivel bij Leeuwarden en een praktijkleervoorziening voor mboers melkveehouderij van Nordwin College
 • Dairy Triangle Dronten (Aeres): 5 AOCs en 1 hbo werken samen met het bedrijfsleven binnen de melkveesector naar een innovatief concept van de melkveehouderij gebaseerd op de drie grondsoorten, toegepast onderzoek, innovatie, onderwijs en modern experimenteel praktijkleren.
 • Clusius Lab - meeting point waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken voor CIV T&U bij Clusius in Hoorn
 • Food connection point FCP - zet zich in op Groene Campus Helmond om onderwijs aan te laten sluiten bij de wensen van voedingsbedrijfsleven
 • Agrivizier - onderdeel Agriboard, ondersteunt innovatieprojecten die bijvoorbeeld naar biobased economy kunnen leiden; Clusius is partner die ook meewerkt aan de Agritech Campus (over onderwijs, arbeidsmarktbeleid en innovatie)
 • Energy College - samenwerking van aoc's, roc's, bedrijven en overheden in het noorden die energiesector wil voorzien van goed opgeleide mbo-ers
 • Stichting Boer En Zorg In Noord Nederland, BEZINN - zorgboeren in het noorden werken samen met onder meer Nordwin aan niveau-1-opleiding groen en dierverzorging
 • Mijn Groene Vallei - kennisuitwisseling in Rheden met Van Hall Larenstein, Groenhorst en Helicon, onderdeel van GKC-programma Groene Kennis voor Burgers
 • Doepark Nooterhof Landstede, doepark duurzaamheid in Zwolle
 • Mien Ruys Academie -  financieren van de buitenlandse stages en het aantrekken van gastdocenten voor het groene domein, in samenwerking met Groenhorst
 • Green Brains - een makel en schakel functie in Limburg tussen ondernemers en kennisinstellingen gericht op innovatie en ontwikkeling
 • Wetsus - onderzoekt slimme sustainable technieken met water. Werkt samen met heel veel bedrijven, universiteiten en laboratoria, mbo opleidingen van Nordwin College en hbo opleidingen Life Sciences
 • Technocentrum Flevoland  om jongeren te interesseren voor een technische opleiding (o.a. Groenhorst)
 • Project Schakelplaats - een bedrijf waar de kennis van deondernemer, leerlingen van AOC Terra en de onderzoekerbij elkaar komt. Onderzoekers (WUR-ASG) hebben voor tienmelkveehouders een cursus verzorgd waarinbedrijfsontwikkeling centraal staat
 • Praktijkcentrum Procestechnologie Oost - ROC Twente en AOC Oost gaan samen met bdrijfsleven investeren in vernieuwing, uitbouw en promotie van de opleidingen in de procestechnologie.
 • Terra Practica - samenwerking tussen AOC Terra en eenzestal praktijkbedrijven in de melkveehouderij in Noord-Groningen. Terra Practica wil met deze samenwerking hetpraktijk leren in de agrarische sector bevorderen
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier - Terra, groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden én burgers ontwikkelen collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg.
 • Proefboerderij Valthermond - Akkerbouw-leerlingenvolgen praktijklessen op proefboerderij t Kompas inValthermond. De proefboerderij is een locatie vanPraktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in hetDrentse Valthermond en maakt onderdeel uit van deUniversiteit van Wageningen
 • Ivoor Raalte - Samenwerkingsprogramma van Landstede met drie welzijnsorganisaties. Studeren, wonen én werken op één terrein.
 • Green Brains - Toegepast onderzoek binnen Agri Food in Limburg met 6 partijen ( WUR, UM, Fontys, HAS, Gilde en CITAVERDE College). Groen onderwijs biedt ondernemers maatwerkoplossingen voor kennisvragen.
 • Limburgers Bijeen voor bijen - Convenant met 25 partnersin de Provincie Limburg voor de bijen.

Samenwerking met (branche)organisaties

 • LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (drie regionale organisaties: ZLTO, LLTB, LTO Noord)
 • Brancheorganisaties - Cumela (voor loonbedrijven), Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners VHG, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie FNLIVBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel, Vereniging van dierenartsassistenten Vedias, beroepsvereniging dierenartsen branche regio combinatie (BRC), paardensportbond KNSH
 • Project 'Verleiden tot mbo-groen': VHG, regionaal bedrijfsleven en een aantal AOC's willen meer leerlingen laten kiezen voor het vmbo-profiel groen, om de doorstroom naar het mbo-groen te vergroten. Voor het mbo wordt ingezet op excellente leerlingen.
 • Onderwijsbonden - Algemene Onderwijsbond AOb, CNV Onderwijs, FNV Bondgenoten, Vakvereniging Het Zwarte Corps
 • Stichting Innovatie Glastuinbouwbedrijf Nederland, SIGN - initiatief LTO Glaskracht Nederland om tuinbouwsector te versterken

Netwerken en platforms

 • AgriconnectMelkveeacademieVarkensnetPaardennetMultifunctionelelandbouw.netVollegrondsgroentenet
  SchapennetBioconnect (biologische landbouw), Agroenergiek (duurzame energie), Akkernet 
  en Bloembollenweb
   - virtuele platforms, initiatief van LTO-afdelingen, dat ondernemers met kennis in contact brengen
 • Groen Kennisnet - een samenwerkingsverband van groen-onderwijsinstellingen waar kennisbronnen en onderwijsmateriaal worden verzameld
 • Groenweb - een digitaal platform dat onderwijs samenbrengt met onderzoek en bedrijfsleven in boomkwekerij, boomteelt, bloembollen en eco engineering
 • Eco Schools -  het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Alle AOC's doen met één of meerdere vestigingen mee aan dit programma.
 • DuurzaamDoor - kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. 
 • Groene Generatie - beweging van jongeren, voor het stimuleren van meer duurzaamheid in het onderwijs. AOC Raad participeert onder meer in duurzame onderwijsgids.

Samenwerking in het mbo

 • MBO Life Sciences (Leeuwarden) - een ROC en een AOC combineren opleidingen in de wereld van water, milieu, voeding, laboratoria en procestechniek. Door gezamenlijke profilering wordt een nieuwe doelgroep aangesproken.
 • 4-groen - Vier AOC's in het noorden van het land werken samen op het gebied van kwaliteit, ontwikkeling van het curriculum, examens en personeel.
 • Greentec - Crossoveropleiding van een ROC en een AOC voor innovatieve, groene techniek.

Arbeidsmarktorganisaties

 • UWV Werkbedrijf
 • Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs - overleg vanuit Kamer van Koophandel; de Regionale Platforms Arbeidsmarkt zijn verdeeld in 34 RPA-gebieden
 • Sw-bedrijven - ruim 90 bedrijven in sociale werkvoorziening die werk bieden aan mensen met een arbeidshandicap
 • TRI Groei in groen - bedrijven in de groene ruimte bieden stage- en leerplaatsen