Iedereen gelijke kansen op een Artikel-1 school (vmbo)

Groen Den Bosch is een Artikel 1-school. Leerlingen, docenten, directie, onderwijsondersteunend personeel, bestuur en medezeggenschapsraad van VMBO Groen Den Bosch, zeggen NEE tegen discriminatie en intolerantie en JA tegen een gelijke behandeling voor iedereen. Zij vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke kansen moeten hebben.

In het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet zijn het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie vastgelegd: 'Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Met ‘op welke grond dan ook’ wordt onder meer bedoeld: sekse, seksuele voorkeur, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen Artikel 1-school worden wanneer meer dan 70% van de totale schoolbevolking – leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, directie, medezeggenschapsraad en bestuur – vindt dat discriminatie niet thuishoort op school en dit kenbaar maakt door het ondertekenen van de Artikel 1-Verklaring.

Om Artikel 1-school te worden heeft de locatie Den Bosch diverse projecten ontwikkeld. Hier een overzicht:

Bezoek INBOX-tentoonstelling
De bovenbouw van het groene vmbo in Den Bosch bezocht de reizende expositie 'Denk jij buiten je INBOX'. Bedoeld om leerlingen te laten nadenken over vooroordelen, indentiteit, conflict en groepsgedrag.
Lees het artikel uit Vakblad Groen Onderwijs, 2010

Multi Culti project tijdens Praktische Sector Oriëntatie
Leerlingen krijgen begrip voor vreemde zaken. Wat voor de één gewoon is, is voor de ander weer vreemd en andersom. Dat geeft niets als je maar respect voor elkaar blijft houden. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Denk vanuit een Wij cultuur en niet van uit een Wij - Zij cultuur. Leerjaar 1.
Download de docentenhandleiding

Project levensvragen
Hier allerlei workshops omgaan met beperkingen, gegeven door ambulant begeleider die vertelt over allerlei beperkingen om zo leerlingen beter met elkaar te laten omgaan. Bureau Basta. Aandacht voor het gedrag van mensen, wie is de andere mens? Leerjaar 1.
Download de docentenhandleiding

Project Jeroen Bosch
Leren uit het verleden. Oud is niet per definitief slecht, dom enz. Lessen kun je trekken uit het verleden. De doelstelling van dit project is om onze leerlingen mee te geven wat de middeleeuwen inhoudt, wat de geschiedenis is van ’s Hertogenbosch en wie Jeroen Bosch is. Wij proberen om leerlingen te leren kijken en te ontdekken wat het verhaal is achter een schilderij van, in dit geval, Jeroen Bosch en dat dit best heel erg leuk kan zijn!! Leerjaar 1.
Download de docentenhandleiding

Project Zwarte Pieten
Iedereen is anders, leerlingen komen in aanraking met mensen die “anders” zijn. Blind, oud, zwerver, woonwagenbewoner, vluchteling, pastoor, gehandicapte, homo enz. Als onbekend maakt onbemind willen wij leerlingen bekend maken met deze mensen, misschien wel bemind. Leerjaar 2.
Download de docentenhandleiding

Project Normen en Waarden
Allerlei workshops waarbij de leerlingen en personeel nadenken over Normen en Waarden. Delinkwentie en samenleving, politie, NIBUD (omgaan met geld),cipier, theatervoorstelling alcohol drugs, bedrijfsbezoek met als insteek wat zijn hier de normen en waarden. Leerjaar 3.
Download de docentenhandleiding

Derdewereld actie
Project waarbij de leerlingen nadenken over mensen verder weg die het niet zo goed hebben. Ieder jaar komt een ander aspect van onderontwikkeling aan bod, ziek zijn, onderwijs, landbouw, water enz. Ook trachten we goede kanten van het land te laten zien. (heel de school) Denk eens aan mooie  muziek, maskers, kleding enz. Als je verandering wil zul je je hiervoor ook moeten inzetten. Niet alleen woorden maar ook daden. Dit jaar was er een kraampjes markt om geld in te zamelen.

Plan Nederland
We hebben twee pleegkinderen via Plan Nederland. Aan het begin van het schooljaar komt tijdens mentor uren de positie van kinderen in een ander werelddeel aan bod. Leerlingen kunnen een aandeel kopen in de opvoeding van deze twee kinderen. (alle leerjaren)
Download de docentenhandleiding

Geen woorden maar daden
Dit schooljaar is er een twee daagse voorbereiding op de derdewereld actie in samenweking met Globa land. Een interactief  onderwijsproject over de maatschappij en de wereld. Jongeren bewust maken en enthousiast om in actie te komen voor een wereld waar het voor iedereen goed toeven is.

Peermediation
Een groepje leerlingen die leerlingen begeleiden op school. Belangrijk dat iedereen lekker in zijn vel zit.
Download de docentenhandleiding

Kampweek
Tijdens deze weken komen allerlei onderwerpen en vormingsaspecten aan bod. Samenwerken heel belangrijk, Iedere mens is even waardevol. Aandacht voor specifieke onderwerpen in de groepjes. Leerjaar 1 en 3.

Snuffelstage
In contact komen met allerlei mensen en beroepen. Leerjaar 2

Beroepsstage en maatschappelijke stage
Sociale vaardigheden belangrijk, leren omgaan met conflicten, problemen oplossen. Aandacht voor vrijwilligerswerk en iets voor de maatschappij over hebben om niet, vaak voor de zwakste in de samenleving. Leerjaar 3 en 4.
Download de handleiding Maatschappelijke stage

Recpect2all
In het kader van de dag van respect (11 november) zijn hierover mentorlessen. Dit jaar theater in aula en nabespreking tijdens mentoruur. Leerjaar 1, 2 en 3.
Download de docentenhandleiding

Project Talen/Sport en Bewegen
Via talen andere landen en gebruiken leren kennen. Bij bewegen en Sport is belangrijk dat iedere leerling zijn eigen kwaliteiten heeft.
Download de docentenhandleiding Sport en Bewegen

Leefstijl in mentorlessen
Leerjaar 1, 2 en 3.

Skills Talents
Samenwerken, teambuilding, niet alleen vanuit de eigen school, maar ook regionaal en landelijk. Vakwedstrijden.

Project verzorging
Het is zinvol om stil te staan bij: het zorgen voor jezelf en het zorgen voor anderen en je leefomgeving. Leerjaar 2.
Download de docentenhandleiding

Link naar filmpje

Instelling: Helicon Opleidingen
Vestiging: Den Bosch
Naam inzender: Cees van Meel
Contact:  c.vanmeel@helicon.nl of c.vis@helicon.nl, tel. 073 6422155